รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3550 : 2021-06-08
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์
 ปัญหา ปริ้นเตอร์ไม่ทำงาน
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3550
วันที่แจ้งซ่อม   8 มิ.ย. 2564 เวลา 10:34:26
ผู้แจ้งซ่อม   นางสายสนม สนแจ้ง : โทร 5871
สำนัก/กลุ่ม   สำนักอำนวยการ
 กลุ่มช่วยอำนวยการ
 อาคาร สพฐ. 2 ชั้น 2
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางสายสนม สนแจ้ง
หมายเหตุ   -
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    8 มิ.ย. 2564 เวลา 10:42:39
ผู้ดำเนินการ   นายเรืองนาม เกษมศิลป์
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   -
สถานะการดำเนินการ   ยกเลิกแจ้งซ่อม
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม