รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3549 : 2021-06-08
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   คอมพิวเตอร์
 ปัญหา ลงโปรแกรมใหม่
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3549
วันที่แจ้งซ่อม   8 มิ.ย. 2564 เวลา 10:30:28
ผู้แจ้งซ่อม   นางสาวตรีนุช พิพัฒน์ : โทร 022885613
สำนัก/กลุ่ม   สำนักการคลังและสินทรัพย์
 กลุ่มระบบบัญชี
 อาคาร สพฐ. 2 ชั้น 4
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางสาวตรีนุช พิพัฒน์
หมายเหตุ   ลง webex เพื่อใช้ในการประชุมออนไลน์
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    8 มิ.ย. 2564 เวลา 11:19:53
ผู้ดำเนินการ   นายเรืองนาม เกษมศิลป์
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   -
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม