รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3547 : 2021-06-03
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์
 ปัญหา ปริ้นไม่ได้
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3547
วันที่แจ้งซ่อม   3 มิ.ย. 2564 เวลา 10:18:28
ผู้แจ้งซ่อม   นางสาวสุวิมล อิ่มศรี : โทร 022885875
สำนัก/กลุ่ม   กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 กลุ่มภารกิจวิจัยและพัฒนาระบบราชการ
 อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 9
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางสาวสุวิมล อิ่มศรี
หมายเหตุ   ไม่สามารถสั่งปริ๊นด้วยระบบ lanได้ หาเครื่องไม่เจอ
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    4 มิ.ย. 2564 เวลา 16:25:37
ผู้ดำเนินการ   นายเรืองนาม เกษมศิลป์
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   -
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม