รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3545 : 2021-06-02
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   คอมพิวเตอร์
 ปัญหา เปิดไม่ติด
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3545
วันที่แจ้งซ่อม   2 มิ.ย. 2564 เวลา 09:10:39
ผู้แจ้งซ่อม   นางสาวพัชราภรณ์ น้อยผล : โทร 0868738420
สำนัก/กลุ่ม   สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
 กลุ่มพัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาส
 อาคาร สพฐ. 2 ชั้น 1
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางสาวพัชราภรณ์ น้อยผล
หมายเหตุ   -
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    4 มิ.ย. 2564 เวลา 09:27:33
ผู้ดำเนินการ   นายไพรินทร์ จันทราช
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   -
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม