รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3544 : 2021-05-31
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   คอมพิวเตอร์
 ปัญหา ข้อมูลสูญหาย
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3544
วันที่แจ้งซ่อม   31 พ.ค. 2564 เวลา 13:49:40
ผู้แจ้งซ่อม   นางสาวอัจจิมา รัตนาจารย์ : โทร 022885676
สำนัก/กลุ่ม   สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
 กลุ่มส่งเสริมประสานการบริหารงานบุคคล
 อาคาร สพฐ. 2 ชั้น 7
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางสาวอัจจิมา รัตนาจารย์
หมายเหตุ   คอมพิวเตอร์ข้อมูลหาย
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    1 มิ.ย. 2564 เวลา 13:24:13
ผู้ดำเนินการ   นายเรืองนาม เกษมศิลป์
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   -
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม