รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3536 : 2021-05-27
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   คอมพิวเตอร์
 ปัญหา ข้อมูลสูญหาย
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3536
วันที่แจ้งซ่อม   27 พ.ค. 2564 เวลา 08:23:14
ผู้แจ้งซ่อม   นางสาวณัฐกฤตา คุณธนสิทธางกูร : โทร 022885660
สำนัก/กลุ่ม   สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
 กลุ่มบริหารงานบุคคล 1
 อาคาร สพฐ. 2 ชั้น 6
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางสาวณัฐกฤตา คุณธนสิทธางกูร
หมายเหตุ   -
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    1 มิ.ย. 2564 เวลา 10:16:26
ผู้ดำเนินการ   นายเรืองนาม เกษมศิลป์
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   -
สถานะการดำเนินการ   ยกเลิกแจ้งซ่อม
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม