รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3535 : 2021-05-25
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   คอมพิวเตอร์
 ปัญหา จอฟ้า/ดำ
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3535
วันที่แจ้งซ่อม   25 พ.ค. 2564 เวลา 09:07:22
ผู้แจ้งซ่อม   นางอาภาณัฐ อยู่แก้ว : โทร 5588
สำนัก/กลุ่ม   สำนักอำนวยการ
 กลุ่มบริหารสำนักงาน
 อาคาร สพฐ. 2 ชั้น 2
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางอาภาณัฐ อยู่แก้ว
หมายเหตุ   -
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    25 พ.ค. 2564 เวลา 09:27:55
ผู้ดำเนินการ   นายเรืองนาม เกษมศิลป์
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   -
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม