รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3534 : 2021-05-25
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   คอมพิวเตอร์
 ปัญหา เครื่องค้าง
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3534
วันที่แจ้งซ่อม   25 พ.ค. 2564 เวลา 08:32:08
ผู้แจ้งซ่อม   นางสาวทัศนียา นุ่นปาน : โทร 5526
สำนัก/กลุ่ม   สำนักอำนวยการ
 กลุ่มประสานงานและกิจการพิเศษ
 อาคาร สพฐ. 1 ชั้น 2
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางสาวทัศนียา นุ่นปาน
หมายเหตุ   เปิดเครื่องแล้ว หน้าจอค้าง MPM
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    31 พ.ค. 2564 เวลา 09:18:28
ผู้ดำเนินการ   นายไพรินทร์ จันทราช
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   -
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม