รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3533 : 2021-05-24
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   คอมพิวเตอร์
 ปัญหา ลงโปรแกรมใหม่
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3533
วันที่แจ้งซ่อม   24 พ.ค. 2564 เวลา 14:50:27
ผู้แจ้งซ่อม   นางสาวสุวันดี เทอดไทยแท้ : โทร 5688
สำนัก/กลุ่ม   กลุ่มตรวจสอบภายใน
 กลุ่มตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาระบบงานตรวจสอบภายในที่ 4
 อาคาร สพฐ. 2 ชั้น 8
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางสาวสุวันดี เทอดไทยแท้
หมายเหตุ   โน้ตบุ๊ค
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    25 พ.ค. 2564 เวลา 13:21:25
ผู้ดำเนินการ   นายเรืองนาม เกษมศิลป์
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   -
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม