รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3531 : 2021-05-24
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   คอมพิวเตอร์
 ปัญหา จอฟ้า/ดำ
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3531
วันที่แจ้งซ่อม   24 พ.ค. 2564 เวลา 10:43:45
ผู้แจ้งซ่อม   นางนัยนา สุขวิบลูย์ : โทร 02-2885843
สำนัก/กลุ่ม   สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 กลุ่มบริหารทั่วไป
 อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 8
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางนัยนา สุขวิบลูย์
หมายเหตุ   -
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    27 พ.ค. 2564 เวลา 12:04:21
ผู้ดำเนินการ   นายเรืองนาม เกษมศิลป์
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   Reinstall windows
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม