รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3530 : 2021-05-21
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   คอมพิวเตอร์
 ปัญหา เครื่องค้าง
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3530
วันที่แจ้งซ่อม   21 พ.ค. 2564 เวลา 15:12:57
ผู้แจ้งซ่อม   นางสาวรัตนา รอดโพธิ์ทอง : โทร 022814742
สำนัก/กลุ่ม   สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 กลุ่มบริหารทั่วไป
 อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 7
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางสาวรัตนา รอดโพธิ์ทอง
หมายเหตุ   -
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    27 พ.ค. 2564 เวลา 11:07:16
ผู้ดำเนินการ   นายเรืองนาม เกษมศิลป์
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   Reinstall windows
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม