รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3526 : 2021-05-19
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   ระบบเครือข่าย
 ปัญหา อินเทอร์เน็ต
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3526
วันที่แจ้งซ่อม   19 พ.ค. 2564 เวลา 11:01:49
ผู้แจ้งซ่อม   นางสาวมณิสรา พัฒโร : โทร 022885613
สำนัก/กลุ่ม   สำนักการคลังและสินทรัพย์
 กลุ่มระบบบัญชี
 อาคาร สพฐ. 2 ชั้น 4
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางสาวมณิสรา พัฒโร
หมายเหตุ   -
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    19 พ.ค. 2564 เวลา 00:00:00
ผู้ดำเนินการ   นายไพรินทร์ จันทราช
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   -
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม