รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3525 : 2021-05-18
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   คอมพิวเตอร์
 ปัญหา รีสตาร์ท/ดับเอง
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3525
วันที่แจ้งซ่อม   18 พ.ค. 2564 เวลา 14:45:54
ผู้แจ้งซ่อม   นางสาวธนัญญา แสงทอง : โทร 5536
สำนัก/กลุ่ม   สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 กลุ่มติดตามและประเมินผลฯ ภาคกลางและกรุงเทพมหานคร
 อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 7
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางสาวธนัญญา แสงทอง
หมายเหตุ   -
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    1 มิ.ย. 2564 เวลา 09:57:54
ผู้ดำเนินการ   นายเรืองนาม เกษมศิลป์
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   -
สถานะการดำเนินการ   ยกเลิกแจ้งซ่อม
หมายเหตุ   ไม่เจอผู้แจ้งซ่อม
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม