รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3523 : 2021-05-18
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   ระบบเครือข่าย
 ปัญหา ระบบ LAN
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3523
วันที่แจ้งซ่อม   18 พ.ค. 2564 เวลา 08:54:48
ผู้แจ้งซ่อม   นางสาวอารยา พาสกุล : โทร 02 288 5934
สำนัก/กลุ่ม   สำนักอำนวยการ
 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาสวัสดิการ
 อาคาร สพฐ. 2 ชั้น 2
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางสาวอารยา พาสกุล
หมายเหตุ   -
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    18 พ.ค. 2564 เวลา 12:56:46
ผู้ดำเนินการ   นายไพรินทร์ จันทราช
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   ยกเลิกการแจ้งซ่อม
สถานะการดำเนินการ   ยกเลิกแจ้งซ่อม
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม