รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3522 : 2021-05-18
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   คอมพิวเตอร์
 ปัญหา ข้อมูลสูญหาย
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3522
วันที่แจ้งซ่อม   18 พ.ค. 2564 เวลา 08:38:34
ผู้แจ้งซ่อม   นางสาวบุญญาภา ชัยพิมพ์ : โทร 022885536
สำนัก/กลุ่ม   สำนักอำนวยการ
 กลุ่มบริหารสำนักงาน
 อาคาร สพฐ. 1 ชั้น 3
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางสาวบุญญาภา ชัยพิมพ์
หมายเหตุ   -
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    18 พ.ค. 2564 เวลา 14:08:11
ผู้ดำเนินการ   นายไพรินทร์ จันทราช
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   Reinstall windows and backup data
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม