รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3521 : 2021-05-17
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์
 ปัญหา ปริ้นไม่ได้
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3521
วันที่แจ้งซ่อม   17 พ.ค. 2564 เวลา 09:11:18
ผู้แจ้งซ่อม   นางสาวสุมณฑา ลาภมูล : โทร 022885523
สำนัก/กลุ่ม   สำนักการคลังและสินทรัพย์
 กลุ่มบริหารงานพัสดุ
 อาคาร สพฐ. 1 ชั้น 2
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางสาวสุมณฑา ลาภมูล
หมายเหตุ   -
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    17 พ.ค. 2564 เวลา 10:15:44
ผู้ดำเนินการ   นายไพรินทร์ จันทราช
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   ตั้งค่าหน้ากระดาษให้เป็น F4
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม