รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3518 : 2021-05-14
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   ระบบเครือข่าย
 ปัญหา ระบบ LAN
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3518
วันที่แจ้งซ่อม   14 พ.ค. 2564 เวลา 10:53:47
ผู้แจ้งซ่อม   นางสาวอารยา พาสกุล : โทร 02 288 5934
สำนัก/กลุ่ม   สำนักอำนวยการ
 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาสวัสดิการ
 อาคาร สพฐ. 2 ชั้น 2
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางสาวอารยา พาสกุล
หมายเหตุ   -
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    30 พ.ย. 542 เวลา 00:00:00
ผู้ดำเนินการ   -
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   -
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม