รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3517 : 2021-05-13
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   คอมพิวเตอร์
 ปัญหา เครื่องค้าง
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3517
วันที่แจ้งซ่อม   13 พ.ค. 2564 เวลา 16:06:41
ผู้แจ้งซ่อม   นายสุราษฎร์ ทองเจริญ : โทร 022885769
สำนัก/กลุ่ม   สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
 กลุ่มพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้ที่มีความสมารถพิเศษ
 อาคาร สพฐ. 3 ชั้น 7
ผู้รับแจ้งซ่อม   นายสุราษฎร์ ทองเจริญ
หมายเหตุ   ผู้แจ้งซ่อมคือ นางสาวพิบุลขวัญ เทพนะ แต่ในระบบไม่มีชื่อให้เลือก จึงเลือกนายสุราษฎร์ ทองเจริญ
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    19 พ.ค. 2564 เวลา 00:00:00
ผู้ดำเนินการ   นายไพรินทร์ จันทราช
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   -
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม