รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3511 : 2021-05-11
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   คอมพิวเตอร์
 ปัญหา เปิดไม่ติด
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3511
วันที่แจ้งซ่อม   11 พ.ค. 2564 เวลา 09:19:11
ผู้แจ้งซ่อม   นางสาวสุภาวดี แก่นนาคำ : โทร 5797
สำนัก/กลุ่ม   สำนักอำนวยการ
 กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
 อาคาร สพฐ. 2 ชั้น 2
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางสาวสุภาวดี แก่นนาคำ
หมายเหตุ   -
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    13 พ.ค. 2564 เวลา 11:22:28
ผู้ดำเนินการ   นายไพรินทร์ จันทราช
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   แจ้ง HP ดำเนินการต่อ *5065997564*
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม