รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3510 : 2021-05-07
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   คอมพิวเตอร์
 ปัญหา เปิดไม่ติด
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3510
วันที่แจ้งซ่อม   7 พ.ค. 2564 เวลา 14:07:34
ผู้แจ้งซ่อม   นางจันทร์จิรา บุญชัยยุทธศักดิ์ : โทร 022885871
สำนัก/กลุ่ม   สำนักอำนวยการ
 กลุ่มช่วยอำนวยการ
 อาคาร สพฐ. 2 ชั้น 2
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางจันทร์จิรา บุญชัยยุทธศักดิ์
หมายเหตุ   -
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    7 พ.ค. 2564 เวลา 14:59:49
ผู้ดำเนินการ   นายเรืองนาม เกษมศิลป์
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   -
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม