รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3508 : 2021-05-05
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   คอมพิวเตอร์
 ปัญหา ลงโปรแกรมใหม่
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3508
วันที่แจ้งซ่อม   5 พ.ค. 2564 เวลา 10:45:18
ผู้แจ้งซ่อม   นายอภิณัฎฐ์ ทรัพย์มาก : โทร 0819404739
สำนัก/กลุ่ม   สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
 กลุ่มแผนอัตรากำลัง
 อาคาร สพฐ. 2 ชั้น 5
ผู้รับแจ้งซ่อม   นายอภิณัฎฐ์ ทรัพย์มาก
หมายเหตุ   xxx
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    12 พ.ค. 2564 เวลา 10:37:20
ผู้ดำเนินการ   นายเรืองนาม เกษมศิลป์
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   -
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม