รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3507 : 2021-05-03
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   ระบบเครือข่าย
 ปัญหา อินเทอร์เน็ต
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3507
วันที่แจ้งซ่อม   3 พ.ค. 2564 เวลา 11:11:14
ผู้แจ้งซ่อม   นางสาวสุพัตรา อุระวัฒนพันธุ์ : โทร 022885669
สำนัก/กลุ่ม   กลุ่มตรวจสอบภายใน
 กลุ่มตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาระบบงานตรวจสอบภายในที่ 6
 อาคาร สพฐ. 2 ชั้น 7
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางสาวสุพัตรา อุระวัฒนพันธุ์
หมายเหตุ   เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไม่ได้
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    5 พ.ค. 2564 เวลา 12:58:30
ผู้ดำเนินการ   นายไพรินทร์ จันทราช
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   เปลี่ยนสาย Lan
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม