รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3504 : 2021-04-29
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์
 ปัญหา ปริ้นเตอร์ไม่ทำงาน
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3504
วันที่แจ้งซ่อม   29 เม.ย. 2564 เวลา 11:50:13
ผู้แจ้งซ่อม   นางอารียา หงษ์ปรีชา : โทร 02-2885603
สำนัก/กลุ่ม   สำนักการคลังและสินทรัพย์
 กลุ่มบริหารทั่วไป
 อาคาร สพฐ. 2 ชั้น 4
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางอารียา หงษ์ปรีชา
หมายเหตุ   -
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    29 เม.ย. 2564 เวลา 14:27:25
ผู้ดำเนินการ   นายไพรินทร์ จันทราช
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   Add printers
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม