รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3503 : 2021-04-27
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   ระบบเครือข่าย
 ปัญหา อินเทอร์เน็ต
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3503
วันที่แจ้งซ่อม   27 เม.ย. 2564 เวลา 09:30:46
ผู้แจ้งซ่อม   นางสาวศิรัสกร วัฒนะบุปผา : โทร 022885657
สำนัก/กลุ่ม   สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
 กลุ่มเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล
 อาคาร สพฐ. 2 ชั้น 6
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางสาวศิรัสกร วัฒนะบุปผา
หมายเหตุ   ใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้ ปร้ินไม่ได้ (แจ้งให้คุณฐิติกาญจน์ เคนลา กลุ่มงงานเครื่องราชฯ)
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    27 เม.ย. 2564 เวลา 10:25:02
ผู้ดำเนินการ   นายเรืองนาม เกษมศิลป์
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   -
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม