รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3502 : 2021-04-23
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   ระบบเครือข่าย
 ปัญหา ระบบ LAN
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3502
วันที่แจ้งซ่อม   23 เม.ย. 2564 เวลา 09:23:17
ผู้แจ้งซ่อม   นางสาวภคอร ทองโบราณ : โทร 5522
สำนัก/กลุ่ม   สำนักการคลังและสินทรัพย์
 กลุ่มบริหารงานพัสดุ
 อาคาร สพฐ. 2 ชั้น 4
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางสาวภคอร ทองโบราณ
หมายเหตุ   ติดตั้งสาย Lan 6-7 เมตร
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    26 เม.ย. 2564 เวลา 09:55:14
ผู้ดำเนินการ   นายเรืองนาม เกษมศิลป์
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   -
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม