รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3499 : 2021-04-22
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   คอมพิวเตอร์
 ปัญหา ข้อมูลสูญหาย
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3499
วันที่แจ้งซ่อม   22 เม.ย. 2564 เวลา 16:19:39
ผู้แจ้งซ่อม   นางสาววราภรณ์ ศรีแสงฉาย : โทร 5730
สำนัก/กลุ่ม   สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
 กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมวิทยบริการ
 อาคาร สพฐ. 3 ชั้น 3
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางสาววราภรณ์ ศรีแสงฉาย
หมายเหตุ   ค้นหาข้อมูลไม่เจอ
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    3 พ.ค. 2564 เวลา 10:44:18
ผู้ดำเนินการ   นายไพรินทร์ จันทราช
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   Update windows until finish
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม