รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3498 : 2021-04-22
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   คอมพิวเตอร์
 ปัญหา ลง Window ใหม่
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3498
วันที่แจ้งซ่อม   22 เม.ย. 2564 เวลา 13:34:45
ผู้แจ้งซ่อม   ซานา มาหามะสือรี : โทร 5708
สำนัก/กลุ่ม   ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล
 กลุ่มบริหารทั่วไป
 อาคาร รัชมังคลาภิเษก 2 ชั้น 7
ผู้รับแจ้งซ่อม   ซานา มาหามะสือรี
หมายเหตุ   -
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    27 เม.ย. 2564 เวลา 08:38:11
ผู้ดำเนินการ   นายเรืองนาม เกษมศิลป์
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   -
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม