รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3497 : 2021-04-22
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   ระบบเครือข่าย
 ปัญหา ระบบ LAN
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3497
วันที่แจ้งซ่อม   22 เม.ย. 2564 เวลา 09:59:46
ผู้แจ้งซ่อม   ว่าที่เรืออากาศตรีเจริญ สุขทรัพย์ : โทร 0907491103
สำนัก/กลุ่ม   สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
 กลุ่มบริหารทั่วไป
 อาคาร สพฐ. 2 ชั้น 6
ผู้รับแจ้งซ่อม   ว่าที่เรืออากาศตรีเจริญ สุขทรัพย์
หมายเหตุ   computer ผอ.สพร.
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    23 เม.ย. 2564 เวลา 09:27:10
ผู้ดำเนินการ   นายไพรินทร์ จันทราช
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   Release Renew IP Address
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม