รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3496 : 2021-04-21
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์
 ปัญหา การบันทึกไฟล์
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3496
วันที่แจ้งซ่อม   21 เม.ย. 2564 เวลา 11:43:03
ผู้แจ้งซ่อม   นางผ่องศรี พรรณราย : โทร 5759-60
สำนัก/กลุ่ม   สำนักทดสอบทางการศึกษา
 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
 อาคาร สพฐ. 3 ชั้น 6
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางผ่องศรี พรรณราย
หมายเหตุ   -
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    21 เม.ย. 2564 เวลา 14:28:37
ผู้ดำเนินการ   นายไพรินทร์ จันทราช
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   install drivers scanner
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม