รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3495 : 2021-04-21
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   คอมพิวเตอร์
 ปัญหา จอฟ้า/ดำ
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3495
วันที่แจ้งซ่อม   21 เม.ย. 2564 เวลา 10:51:37
ผู้แจ้งซ่อม   นางสาววราภรณ์ ศรีแสงฉาย : โทร 022885731
สำนัก/กลุ่ม   สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
 กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมวิทยบริการ
 อาคาร สพฐ. 3 ชั้น 3
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางสาววราภรณ์ ศรีแสงฉาย
หมายเหตุ   -
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    6 พ.ค. 2564 เวลา 08:08:07
ผู้ดำเนินการ   นายไพรินทร์ จันทราช
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   -
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   Install windows
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม