รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3494 : 2021-04-20
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   คอมพิวเตอร์
 ปัญหา รีสตาร์ท/ดับเอง
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3494
วันที่แจ้งซ่อม   20 เม.ย. 2564 เวลา 13:10:22
ผู้แจ้งซ่อม   นางสาวนวลจันทร์ เสลาคุณ : โทร 02-2885612
สำนัก/กลุ่ม   สำนักการคลังและสินทรัพย์
 กลุ่มบริหารงบประมาณ
 อาคาร สพฐ. 2 ชั้น 4
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางสาวนวลจันทร์ เสลาคุณ
หมายเหตุ   -
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    20 เม.ย. 2564 เวลา 14:04:29
ผู้ดำเนินการ   นายเรืองนาม เกษมศิลป์
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   -
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม