รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3493 : 2021-04-20
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   คอมพิวเตอร์
 ปัญหา ลงโปรแกรมใหม่
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3493
วันที่แจ้งซ่อม   20 เม.ย. 2564 เวลา 09:48:40
ผู้แจ้งซ่อม   นายณวรัตม์ ศิรพิพัฒน์ : โทร 0228856777
สำนัก/กลุ่ม   สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
 กลุ่มวิจัยพัฒนากฎหมายคดีความและนิติการ
 อาคาร สพฐ. 2 ชั้น 7
ผู้รับแจ้งซ่อม   นายณวรัตม์ ศิรพิพัฒน์
หมายเหตุ   ขอความอนุเคราะห์ติดตั้ง โปรแกรม ZOOM ให้ ผอ.สน. ครับ
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    20 เม.ย. 2564 เวลา 14:04:16
ผู้ดำเนินการ   นายพลเทพ เลิศพลาพงศ์
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   -
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม