รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3492 : 2021-04-16
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   คอมพิวเตอร์
 ปัญหา เปิดไม่ติด
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3492
วันที่แจ้งซ่อม   16 เม.ย. 2564 เวลา 10:51:45
ผู้แจ้งซ่อม   นางสาวสุภาวดี แก่นนาคำ : โทร 5797
สำนัก/กลุ่ม   สำนักอำนวยการ
 กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
 อาคาร สามัญฯ 99 ชั้น 2
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางสาวสุภาวดี แก่นนาคำ
หมายเหตุ   -
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    11 พ.ค. 2564 เวลา 09:45:48
ผู้ดำเนินการ   นายเรืองนาม เกษมศิลป์
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   -
สถานะการดำเนินการ   ยกเลิกแจ้งซ่อม
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม