รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3491 : 2021-04-16
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   คอมพิวเตอร์
 ปัญหา ติดตั้งเครื่อง
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3491
วันที่แจ้งซ่อม   16 เม.ย. 2564 เวลา 09:44:12
ผู้แจ้งซ่อม   นางสายสนม สนแจ้ง : โทร 5871
สำนัก/กลุ่ม   สำนักอำนวยการ
 กลุ่มช่วยอำนวยการ
 อาคาร สพฐ. 2 ชั้น 2
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางสายสนม สนแจ้ง
หมายเหตุ   กล้องใช้งานไม่ได้ วันก่อนส่งเครื่องไปล้าง เพิ่งเช็ควันนี้ว่ากล้องเปิดไม่ได้
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    16 เม.ย. 2564 เวลา 13:59:21
ผู้ดำเนินการ   นายเรืองนาม เกษมศิลป์
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   -
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม