รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3489 : 2021-04-09
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   คอมพิวเตอร์
 ปัญหา ลง Window ใหม่
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3489
วันที่แจ้งซ่อม   9 เม.ย. 2564 เวลา 10:05:23
ผู้แจ้งซ่อม   นายสิรวิชญ์ พิทักษ์ธำรง : โทร 022885938
สำนัก/กลุ่ม   สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย
 กลุ่มส่งเสริมการบริหารจัดการมัธยมศึกษา
 อาคาร สพฐ. 2 ชั้น 7
ผู้รับแจ้งซ่อม   นายสิรวิชญ์ พิทักษ์ธำรง
หมายเหตุ   -
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    9 เม.ย. 2564 เวลา 15:01:59
ผู้ดำเนินการ   นายเรืองนาม เกษมศิลป์
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   -
สถานะการดำเนินการ   ยกเลิกแจ้งซ่อม
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม