รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3485 : 2021-04-07
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์
 ปัญหา ปริ้นเตอร์ไม่ทำงาน
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3485
วันที่แจ้งซ่อม   7 เม.ย. 2564 เวลา 13:24:34
ผู้แจ้งซ่อม   นายภาณุพล สินศุข : โทร 022885784
สำนัก/กลุ่ม   สำนักทดสอบทางการศึกษา
 กลุ่มบริหารทั่วไป
 อาคาร สพฐ. 4 ชั้น 1
ผู้รับแจ้งซ่อม   นายไพรินทร์ จันทราช
หมายเหตุ   ต่อปริ้นเตอร์
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    7 เม.ย. 2564 เวลา 14:17:41
ผู้ดำเนินการ   นายเรืองนาม เกษมศิลป์
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   -
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม