รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3483 : 2021-04-07
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   ระบบเครือข่าย
 ปัญหา อินเทอร์เน็ต
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3483
วันที่แจ้งซ่อม   7 เม.ย. 2564 เวลา 11:05:31
ผู้แจ้งซ่อม   นางบุษบา อุ่นอาวรณ์ : โทร 02-288-5525
สำนัก/กลุ่ม   สำนักอำนวยการ
 กลุ่มประสานงานและกิจการพิเศษ
 อาคาร สพฐ. 1 ชั้น 2
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางบุษบา อุ่นอาวรณ์
หมายเหตุ   เชื่อมต่อไม่ได้
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    7 เม.ย. 2564 เวลา 15:11:23
ผู้ดำเนินการ   นายเรืองนาม เกษมศิลป์
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   -
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม