รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3482 : 2021-04-07
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์
 ปัญหา สแกนเนอร์ไม่ทำงาน
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3482
วันที่แจ้งซ่อม   7 เม.ย. 2564 เวลา 10:03:21
ผู้แจ้งซ่อม   นางสาวณีรนุช คชหิรัญ : โทร 022885875
สำนัก/กลุ่ม   กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 กลุ่มภารกิจส่งเสริมและประสานการพัฒนาระบบราชการ
 อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 9
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางสาวณีรนุช คชหิรัญ
หมายเหตุ   สแกนเนอร์ สแกนแล้วเป็นเส้นด้านว้ายและขวาของกระดาษ
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    8 เม.ย. 2564 เวลา 10:15:53
ผู้ดำเนินการ   นายไพรินทร์ จันทราช
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   ทำความสะอาดทางเดินกระดาษ
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม