รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3481 : 2021-04-07
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   คอมพิวเตอร์
 ปัญหา เปิดไม่ติด
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3481
วันที่แจ้งซ่อม   7 เม.ย. 2564 เวลา 09:06:01
ผู้แจ้งซ่อม   ว่าที่เรืออากาศตรีเจริญ สุขทรัพย์ : โทร 5650
สำนัก/กลุ่ม   สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
 กลุ่มบริหารทั่วไป
 อาคาร สพฐ. 2 ชั้น 6
ผู้รับแจ้งซ่อม   ว่าที่เรืออากาศตรีเจริญ สุขทรัพย์
หมายเหตุ   คอมช็อตแล้วดับ เปิดไม่ติด
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    7 เม.ย. 2564 เวลา 14:02:01
ผู้ดำเนินการ   นายเรืองนาม เกษมศิลป์
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   -
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม