รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3479 : 2021-04-05
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   คอมพิวเตอร์
 ปัญหา ทำงานช้า
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3479
วันที่แจ้งซ่อม   5 เม.ย. 2564 เวลา 14:46:38
ผู้แจ้งซ่อม   นางสาวอภิญญา ไม้สน : โทร 5759
สำนัก/กลุ่ม   สำนักทดสอบทางการศึกษา
 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
 อาคาร สพฐ. 3 ชั้น 6
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางสาวอภิญญา ไม้สน
หมายเหตุ   -
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    7 เม.ย. 2564 เวลา 10:53:38
ผู้ดำเนินการ   นายเรืองนาม เกษมศิลป์
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   -
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม