รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3469 : 2021-04-05
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   ระบบเครือข่าย
 ปัญหา อินเทอร์เน็ต
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3469
วันที่แจ้งซ่อม   5 เม.ย. 2564 เวลา 09:31:52
ผู้แจ้งซ่อม   นายพุฒิพงษ์ เจริญชาศรี : โทร 022885775
สำนัก/กลุ่ม   สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
 กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการนิเทศ
 อาคาร สพฐ. 3 ชั้น 7
ผู้รับแจ้งซ่อม   นายพุฒิพงษ์ เจริญชาศรี
หมายเหตุ   -
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    5 เม.ย. 2564 เวลา 13:30:46
ผู้ดำเนินการ   นายพลเทพ เลิศพลาพงศ์
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   -
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม