รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3467 : 2021-04-05
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   ระบบเครือข่าย
 ปัญหา อินเทอร์เน็ต
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3467
วันที่แจ้งซ่อม   5 เม.ย. 2564 เวลา 09:13:30
ผู้แจ้งซ่อม   นางสาวอังคณา ผิวเกลี้ยง : โทร 5737
สำนัก/กลุ่ม   สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
 กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้
 อาคาร สพฐ. 3 ชั้น 4
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางสาวอังคณา ผิวเกลี้ยง
หมายเหตุ   -
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    5 เม.ย. 2564 เวลา 13:18:19
ผู้ดำเนินการ   นายพลเทพ เลิศพลาพงศ์
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   -
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม