รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3466 : 2021-04-05
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   ระบบเครือข่าย
 ปัญหา ระบบ LAN
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3466
วันที่แจ้งซ่อม   5 เม.ย. 2564 เวลา 09:12:54
ผู้แจ้งซ่อม   นางสาวจินดา เอี่ยมสะอาด : โทร 5789
สำนัก/กลุ่ม   สำนักทดสอบทางการศึกษา
 กลุ่มทะเบียนและสารสนเทศทางการศึกษา
 อาคาร สพฐ. 4 ชั้น 1
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางสาวจินดา เอี่ยมสะอาด
หมายเหตุ   -
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    5 เม.ย. 2564 เวลา 13:17:22
ผู้ดำเนินการ   นายพลเทพ เลิศพลาพงศ์
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   -
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม