รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3462 : 2021-04-02
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   ระบบเครือข่าย
 ปัญหา ระะบเครือข่าย
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3462
วันที่แจ้งซ่อม   2 เม.ย. 2564 เวลา 09:22:52
ผู้แจ้งซ่อม   นางสาวจตุพร ดวงกลาง : โทร 02285660
สำนัก/กลุ่ม   สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
 กลุ่มบริหารงานบุคคล 1
 อาคาร สพฐ. 2 ชั้น 6
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางสาวจตุพร ดวงกลาง
หมายเหตุ   -
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    7 เม.ย. 2564 เวลา 13:27:18
ผู้ดำเนินการ   นายเรืองนาม เกษมศิลป์
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   -
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม