รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3461 : 2021-04-01
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   คอมพิวเตอร์
 ปัญหา ลง Window ใหม่
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3461
วันที่แจ้งซ่อม   1 เม.ย. 2564 เวลา 15:27:40
ผู้แจ้งซ่อม   นางเกษณี เครือหิรัญ : โทร 022885723
สำนัก/กลุ่ม   สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
 กลุ่มบริหารทั่วไป
 อาคาร สพฐ. 3 ชั้น 3
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางเกษณี เครือหิรัญ
หมายเหตุ   ต้องการให้ตั้งระบบ log in ใหม่ ก่อนเข้าหน้า สพฐ.
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    2 เม.ย. 2564 เวลา 10:10:02
ผู้ดำเนินการ   นายไพรินทร์ จันทราช
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   install authenticate
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม