รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3460 : 2021-04-01
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   ระบบเครือข่าย
 ปัญหา ระบบ LAN
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3460
วันที่แจ้งซ่อม   1 เม.ย. 2564 เวลา 12:32:14
ผู้แจ้งซ่อม   ว่าที่เรืออากาศตรีเจริญ สุขทรัพย์ : โทร 0879050634
สำนัก/กลุ่ม   สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
 กลุ่มบริหารทั่วไป
 อาคาร สพฐ. 2 ชั้น 6
ผู้รับแจ้งซ่อม   ว่าที่เรืออากาศตรีเจริญ สุขทรัพย์
หมายเหตุ   -
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    2 เม.ย. 2564 เวลา 09:17:55
ผู้ดำเนินการ   นายเรืองนาม เกษมศิลป์
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   -
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม