รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3458 : 2021-04-01
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   คอมพิวเตอร์
 ปัญหา ลงโปรแกรมใหม่
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3458
วันที่แจ้งซ่อม   1 เม.ย. 2564 เวลา 10:23:46
ผู้แจ้งซ่อม   นางสาวจริยา วิวัฒน์ทรงชัย : โทร 022885546
สำนัก/กลุ่ม   สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
 กลุ่มแผนและงบประมาณ
 อาคาร สพฐ. 2 ชั้น 1
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางสาวจริยา วิวัฒน์ทรงชัย
หมายเหตุ   microsoft office ปริ้นงานเพี้ยน
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    1 เม.ย. 2564 เวลา 13:47:46
ผู้ดำเนินการ   นายเรืองนาม เกษมศิลป์
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   -
สถานะการดำเนินการ   ยกเลิกแจ้งซ่อม
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม