รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3456 : 2021-04-01
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   คอมพิวเตอร์
 ปัญหา เครื่องค้าง
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3456
วันที่แจ้งซ่อม   1 เม.ย. 2564 เวลา 09:28:41
ผู้แจ้งซ่อม   นางสาวสุวันดี เทอดไทยแท้ : โทร 5688
สำนัก/กลุ่ม   กลุ่มตรวจสอบภายใน
 กลุ่มตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาระบบงานตรวจสอบภายในที่ 4
 อาคาร สพฐ. 2 ชั้น 8
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางสาวสุวันดี เทอดไทยแท้
หมายเหตุ   เครื่องทำงานช้า จำเป็นต้องใช้งาน
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    2 เม.ย. 2564 เวลา 09:17:43
ผู้ดำเนินการ   นายเรืองนาม เกษมศิลป์
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   -
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม