รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3455 : 2021-04-01
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   คอมพิวเตอร์
 ปัญหา เปิดไม่ติด
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3455
วันที่แจ้งซ่อม   1 เม.ย. 2564 เวลา 09:13:51
ผู้แจ้งซ่อม   นางสาวพัชราภรณ์ น้อยผล : โทร 0837371771
สำนัก/กลุ่ม   สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
 กลุ่มพัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาส
 อาคาร สพฐ. 2 ชั้น 1
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางสาวพัชราภรณ์ น้อยผล
หมายเหตุ   -
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    2 เม.ย. 2564 เวลา 09:17:34
ผู้ดำเนินการ   นายเรืองนาม เกษมศิลป์
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   -
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม