รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3454 : 2021-04-01
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   คอมพิวเตอร์
 ปัญหา ลงโปรแกรมใหม่
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3454
วันที่แจ้งซ่อม   1 เม.ย. 2564 เวลา 08:56:59
ผู้แจ้งซ่อม   นางสาวนองศิริ โชติรัตน์ : โทร 022885748
สำนัก/กลุ่ม   สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
 กลุ่มสถาบันการแปลและส่งเสริมภาษาจีน
 อาคาร สพฐ. 3 ชั้น 5
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางสาวนองศิริ โชติรัตน์
หมายเหตุ   -
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    1 เม.ย. 2564 เวลา 09:55:11
ผู้ดำเนินการ   นายไพรินทร์ จันทราช
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   Activate windows
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม